Friday, May 24, 2024
HomeTALK TO LABEHAsala Vicente: “Envolve-An  Iha Movimentu, Hanorin Ema Atu Hatene Tetu Lia Fuan,...

Asala Vicente: “Envolve-An  Iha Movimentu, Hanorin Ema Atu Hatene Tetu Lia Fuan, Molok Koaˈlia Sai”

Díli- 12/10/2023 (LABEH)-  Herculano Asala Vicente, nu’udar foinsa’e ida,  ne’ebe antes ne’e mos envolve nia-an iha vida ativista nian, liu-liu iha MUTL NO FMTL, kinta –foin lalais ne’e marka prezensa iha Rádio No Televizaun LABEH, hodi fahe nia esperénsia momentu envolve an iha movimentu

Tuir asala hateten, “Envolve-An Iha Movimentu, Hanorin Ema Atu Hatene Tetu Lia Fuan, Molok Koaˈlia Sai” ba lideransa sira iha nasaun ne’e

Nia dehan daudaun ne’e la ativu ona iha movimentu , maibe iha issu social ne’ebe importante ba povu no nasaun nian, nia nafatin suporta movimentu husi kotuk, liu husi buka informasaun ruma

Relasiona ho Programa ne’e , Ba informasaun kompleta  Rona Nain no Hare nain sira , bele ajiste mos iha Youtube ,Radio TV LABEH

Aprezentadora : Donya Fernandes

Apoiu husi: Ekipa Radio /TV LABEH

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments