Friday, May 24, 2024
HomeNEWSKandidatu Lideransa Komunitária Iha Suku Atelari Hakat ba  Segundu Ronde

Kandidatu Lideransa Komunitária Iha Suku Atelari Hakat ba  Segundu Ronde

Laga-28/10/2023 (LABEH)- kandidatura ba lideransa komunitária iha suku Atelari postu- administrativu Laga  Municipio Baucau, Kandidatu,Januario Guteres ho paul José Ximenes sei hakat ba sengundu ronde , ne’ebe sei akontese iha  loron 13 fulan novembru 2023.

Tuir prezidenti meza assembleia suku, Amaro De Carvalho Belo, informa kandidatu número sorteiu 4, Januario Guterres ho totál votus hamutuk  178 no kandidatu númeru sorteiu 5, Paul José Ximenes ho totál votus 254, nunre’e hakat ba segunda volta

“Ita nia kandidatu primeiru maioria mak, Paul josé ximenes ho total votus 254 no segundu mak ita nia kandidatu, Januario Guterres ho totál votus 178, Ida ne’e mak rezultadu apuramentu eleisaun nian ne’ebe ita hotu partisipa ita hein katak loron ne’ebe determinadu antes de 15 dias sei iha segunda volta” Amaro de Carvalho belo informa

Aleinde ne’e kandidatu ba Lideransa Komunitária  iha suku Atelari  hamutuk nain 6 kompostu husi feto nain 1 mane nain 5 mak hanesan, Abrão Ba c. Ximenes hetan votus 110, Dulce de j. Fernandes hetan votus 13, Ezaquel b. Ximenes hetan votus 128, Januario Guterres hetan votus 178, Paul josé ximenes hetan votus 254,  no venáncio Guterres hetan votu 176.  

Entretantu munisipiu Baucau postu- administrativu Laga suku Atelari kompostu husi aldeia sanulu mak hanesan Atelari, Auraba, Lavadae, Loilari, Nelouai, Samagata, Sigilaba, Sirimana, Liarafa, Watalofo , no Tuir resensiamentu iha suku Atelari totál eleitor hamutuk 1.235, nune’e eleitor sira ne’ebe ejerse sira nia direitu demokrátiku iha eleisaun oragaun suku hamutuk 890, totál nulu 27 no branku 4

Reportajen:Eufrasia da costa 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments