Venáncio Guterres La Satisfas Ho Totál Votu Nulu No Branku Iha Suku Atelari

Date:

Share post:

Laga-28/10/2023 (LABEH)- kestaun ne’e hato’o husi kandidatu xefe suku, Venáncio Guterres, wainhira membru meza anunsia rezultadu votus iha suku Atelari postu-administrativu Laga munisipiu Baucau

 Kandidatura, venáncio Guterres hato’o nia reklamasaun katak nu’udar sidadaun la satisfas kona- ba númeru totál votu nulu no branku, tanba totál nulu 27 total no  votu branku 4 .

“ Ha’u nudar sidadaun no sai mos kandidatura la satisfas, tanba ohin ha’u rona husi prezidenti meza assembleia suku seidauk foti desijaun, maibe na realidade hatudu ona katak anunsia resultadu votu fo sai ona ba públiku tan ida ne’e mak ha’u reklama kona-ba totál votu nulu no branku,” Venáncio Guterres reklama

Iha fatin hanesan tékniku STAE postu-administrativu Laga, Patricio Gaspar Ximenes, afirma fizikamente votus nulU no votus branku tuir lolos maneira ida atu hare’e asegura votus ne’e, ne’e maneira kandidatura sira nian, sira bele tau ema ida iha kada aldeia atu hare’e prosesu kontajen hodi tau matan no hatene votus nulu no branku.

“ Oin ita atu halo rekonsiliasaun aktas katak loke aktas deit sei la book sasan sira ne’ebe mak foti ona desizaun ona iha kada aldeia nia. Fizikamente votus nulo no votus branku tuir lolos maneira ida atu hare’e asegura votus ne’e, ne’e maneira kandidatura sira nian sira bele tau ema ida iha kada aldeia atu hare’e prosesu kontajen hodi tau matan para hodi hatene votus nulu ka lae votus branku ka lae ka balun inparsial fali ba kandidatu balun, tanba prosesu hotu -hotu hakat liu ona  mai ona iha apuramentu, ita labele book fila fali buletin votu,” Patricio gaspar ximenes afirma

Entretantu tékniku STAE ne’e mos nafatin fo oportunidade ba kandidatu sira atu hato’o preokupasaun liu husi karta reklamasaun hodi lori ba postu,  nune’e bolu entidades STAE, CNE, ho MAE hodi rezolve prokupasaun refere.

Reportajen: Eufrasia da costa

Related articles

Nuˈudar Joven “Labele Sai Deit Penontong Ba Ema Seluk Nia Joga Iha Kampu, Maibe Presiza Esforsu-An Mos Hodi Tama Iha Kampu”

Díli -(20/11/2023), Asuntu ne’e hato’o husi estudante husi Universidade Da Paz (UNPAZ) ho naran Panteleão Aparicio Canizio, bainhira  priense...

MPRM Asina Mou Ho Kompania Coreia Do Sul SK E&S

Díli-20/11/2023(LABEH), Sesta-feira foin lalais ne’e, Ministru Petroleo Rekursu Minerais Ho Vice Prezidente Kompana Koreia Do Sul Ilyung Kim...

Mariano: “Diferente Ideolojia la Sai Bareira Ba Lasu Amizade No Fraternidade Umana”

Bobonaro -17/11/2023 (LABEH)- Xefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas, hatete, Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba...

 Tema Seminariu Festivál Fronteira 2023   “Memória Koletiva Hosi Memória Ba Esperansa”

Bobonaro-16/11/2023 (LABEH)- Loron-Dahuluk ba Seminariu Festivál Fronteira 2023  ho tema “Memoria Koletiva Husi Memoria Ba Esperansa”,hodi koalia kona...