Friday, May 24, 2024
HomeTALK TO LABEHSilvina Tavares: “Tempu to’o ona hamutuk  dezenvolve  ita  nia nasaun, liu husi...

Silvina Tavares: “Tempu to’o ona hamutuk  dezenvolve  ita  nia nasaun, liu husi kria paz, estabilidade no kontribui matenek neˈebe iha”

Díli -16/11/2023 (LABEH) – Silvina Tavares Maya, husi munisipiu  Ermera,hela iha díli, no dadaun ne’e asumi knar nu’udar finansas iha NGO Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH ) kinta-feira ne’e priense  programa TALK TO LABEH iha radio televizaun LABEH,hodi partilla esperensia , durante iha faze esforsu aprende iha prosesu  no ikus hetan susesu, hanesan hetan ona servisu

Silvina  hateten  katak “ hanesan joven susesu sei la mai rasik wainhira ita la esforsu no hato’o mos  mensagen ba joven sira hotu katak tempu to’o ona mai ita hamutuk dezemvolve ita nia nasaun  liu hosi esforsu no matenek ne’ebe ita iha, ne’e duni mai ita hamutuk kria paz no estabilidade labele hare ba kor tamba ita mesak timor oan ne’ebe maduru ba nasaun doben ida ne’e “

Relasiona ho programa ne’e , ba informasaun kompleta rona nain no hare nain sira bele aziste ka vizita mos youtube radio tv LABEH

Apresentadora : Marcia Soares

Apoiu husi : ekipa radio tv LABEH

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments