Silvina Tavares: “Tempu to’o ona hamutuk  dezenvolve  ita  nia nasaun, liu husi kria paz, estabilidade no kontribui matenek neˈebe iha”

Date:

Share post:

Díli -16/11/2023 (LABEH) – Silvina Tavares Maya, husi munisipiu  Ermera,hela iha díli, no dadaun ne’e asumi knar nu’udar finansas iha NGO Lalenok Ba Ema Hotu (LABEH ) kinta-feira ne’e priense  programa TALK TO LABEH iha radio televizaun LABEH,hodi partilla esperensia , durante iha faze esforsu aprende iha prosesu  no ikus hetan susesu, hanesan hetan ona servisu

Silvina  hateten  katak “ hanesan joven susesu sei la mai rasik wainhira ita la esforsu no hato’o mos  mensagen ba joven sira hotu katak tempu to’o ona mai ita hamutuk dezemvolve ita nia nasaun  liu hosi esforsu no matenek ne’ebe ita iha, ne’e duni mai ita hamutuk kria paz no estabilidade labele hare ba kor tamba ita mesak timor oan ne’ebe maduru ba nasaun doben ida ne’e “

Relasiona ho programa ne’e , ba informasaun kompleta rona nain no hare nain sira bele aziste ka vizita mos youtube radio tv LABEH

Apresentadora : Marcia Soares

Apoiu husi : ekipa radio tv LABEH

Related articles

Nuˈudar Joven “Labele Sai Deit Penontong Ba Ema Seluk Nia Joga Iha Kampu, Maibe Presiza Esforsu-An Mos Hodi Tama Iha Kampu”

Díli -(20/11/2023), Asuntu ne’e hato’o husi estudante husi Universidade Da Paz (UNPAZ) ho naran Panteleão Aparicio Canizio, bainhira  priense...

MPRM Asina Mou Ho Kompania Coreia Do Sul SK E&S

Díli-20/11/2023(LABEH), Sesta-feira foin lalais ne’e, Ministru Petroleo Rekursu Minerais Ho Vice Prezidente Kompana Koreia Do Sul Ilyung Kim...

Mariano: “Diferente Ideolojia la Sai Bareira Ba Lasu Amizade No Fraternidade Umana”

Bobonaro -17/11/2023 (LABEH)- Xefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas, hatete, Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba...

 Tema Seminariu Festivál Fronteira 2023   “Memória Koletiva Hosi Memória Ba Esperansa”

Bobonaro-16/11/2023 (LABEH)- Loron-Dahuluk ba Seminariu Festivál Fronteira 2023  ho tema “Memoria Koletiva Husi Memoria Ba Esperansa”,hodi koalia kona...