Tuesday, June 18, 2024
HomeNEWSPNTL Ensera Formasaun Banda Múzika

PNTL Ensera Formasaun Banda Múzika

Díli- 06/12/2023 (LABEH) –Policia Nasionál Timor-Leste (PNTL) hala’o cerimonia encerramentu ba kursu banda múzika , ne’ebe ohin realiza  iha Centro Formasaun Policia Comoro

Komandante Komandu  Pessoa  no Formasaun PNTL, Superentendente Xefe Arquimino Ramos,  hatete, kooperasaun ho POLRI kona-ba banda múzika pntl nian, hahú kedas iha tinan 2018,  iha ne’ebe  komandu jerál  sesante halo  pedidu ba ekipamentu no formasaun

“Kooperasaun ho POLRI kona-ba banda múzika PNTL nian,  kleur ona, hah’u kedas iha tinan 2018, kamandu jerál sesante halo ona pedidu ba porli husu ekipamentu ba banda pntl nian, momentu ne’eba entrega kedas ekipamentu mai no formasaun ba ekipa pntl mak atu hahú iha 2020 nian,iha 2019 sira prepara atu mai, maibe tamba akontese tiha kovid-19 ne’e mak formasaun ne’e muda fali mai 2023,” Komandante Komandu  Pessoa  no Formasaun PNTL, Superentendente Xefe Arquimino Ramos, hateten

Nia  hatutan,formasaun ba banda muzika pntl ne’e, hala’o  durante fulan ida , no ba oin  ekipa husi munisipiu sira,  sei konsentra iha díli hodi  treinu nafatin

“ Formasaun ka treianemntu ba banda muzika pntl ne’e, sira halao durante fulan ida, hodi ohin bele aprezenta ka toka, no ba oin sei buka dalan oinsa , atu ekipa konsentra iha dili , nune’e  pelumenus semana  ida sira treinu dala ida” nia haktuir

Enkuantu atividade ensera formasaun ne’e ,  hetan partisipa husi, Xefi Departamentu Koperasaun Kapasitasaun Rekursu Umanu Polri No Nia Membro Sira,Komando Jerál PNTL, Xefi Formasaun Policia, Inklui Membru PNTL

Reportajen: Marcia Soares

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments