Tuesday, June 18, 2024
HomeNEWSCFTL-APFTL: Halo Internet Seguru Ba Labarik No Joven Sira

CFTL-APFTL: Halo Internet Seguru Ba Labarik No Joven Sira

Díli, 5/02/2024(LABEH)- Chil Fund Timor-leste(CFTL), servisu hamutuk hoAlummi Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL)  realiza semináriu loron mundial ba internet seguru ho tema jeral “halo internet seguru ba labarik no jovem sira

Diretora Nasional Child Fund Timor-Leste (CFTL), Alzira Dos Reis, iha intervista,hateten,semináriu nasional ba komemorasaun loron munidial internet seguru ida ne’e ho objetivu importante ida mak membru hotu atu halo advokasia

“Objetivu husi seminariu nasional komemorasaun ba loron mundial internet seguru ida ne’e, seminariu importate ida maka membru sira atu halo advokasia ba  modu ne’ebe iha ona, nune’e  bele intitualiza ,hodi bele uza ba haforsa sensibilizasaun ba iha alin oan sira,joven sirano inan aman sira no mos ba eskola sira hodi nune’e bele prevene risku sira ba asesu media online no off online ninian” diretora nasional child fund timor-leste, alzira dos reis iha salaun delta nova,tersa-feira 6/02/2024

Nia haktuir, liu husi rezultadu peskiza daduz hatudu katak husi pursentu 50% mak abuzu durante  online no off online

“Dadus hatudu katak kuase desponente sira hateten katak por sentu lima nolu dutante  abusu online no of online tamba ne’e importante tebe-tebes atu projetu ne’e iha ,no komemorasaun ne’e fo hanoin atu tau esforsu hasa’e konsensia,,maibe mos advokasia ba iha prevensau,abuxu, esplorasaun iha media online sira” nia salienta

Fatin hanesan,vise director exekutivu Tik Timor, Eligio Moniz Do Rego, apresia tebes ba inisiativa di’ak,husi child fund iha timor-leste ne’ebé realiza seminariu ne’e

“Apresia tebes ba child fund no husi CFTL rasik mos iha inisiativa duni atu halo liu ba internet saudavel ne’e iha oin, asensia CFTL nudar mos asensia ida ne’ebe atu garante programa nonu governo konstituisional hodi hare ba implementasaun governu ne’ebe saudavél no mos intelizente”  katak  vise director exekutivu tik timor

Estudante husi  eskola são jose  operario balide díli, Celcia Olivia Morato, sente orgullu, tanba hetan tan esperénsia lubuk ida kona-ba oinsá  uza media online ho diak

“Durante hau tuir trenamentu ne’e senti orgullu, tamba bin no maun sira fahe nia esperensia kona ba oinsa media online iha ita nia vida deariu,tamba maioria barak maka uza media online la halo nia vantazen ba nia an, maibe ba desvantajen  no maioria ema hotu-hotu sai atan ba tecnologia, tamba uza la  tuir buat ne’ebe maka vantajen ba nia an” hateten  husi estudante eskola são jose operáriu

Iha seremonia ne’e hetan partisipa husi estudante colegio são miguel arcanjo , são josé operario, jovem sira. Enkuantu protesaun ba internet seguru sai hanesan responsabilidade ida ba Tik-Timor no INDICA

Resportajen: Ekipa kobertura

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments