Friday, May 24, 2024
HomeNEWSRFTL Hala’o Workshop Validasaun Rezultadu Peskiza

RFTL Hala’o Workshop Validasaun Rezultadu Peskiza

Díli, 9/02/2024 (LABEH) – Rede Feto Timor-Leste hala’o workshop validasaun ho tema “Rezultadu Peskiza Heroina ho  Impaktu Media Sosiál”

Tuir prezidente konsellu diretoria rede feto timor-leste, zelia fernandes, peskiza ida ne’e jerál kona-ba inpaktu media sosial ba sosiedade nia moris  

“ Ami halo ona peskisa rua maka peskiza heroina no mos peskisa  impaktu media sosial iha tina kotuk ,ohin ami mai hala’o workshop ida ne’e atu apresenta resultadu ne’ebe maka ami hatan ona ba iha konvidadu sira nu’une sira mos bele hetan fikbeak ruma husi  audensia sira no peskiza ne’e rua ne’e halo tamba informasaun barak maka mosu utilizasaun media sosial ne’e maka halo  feto siradala ruma  isin rua sedu ” dehan prezidente konsellu diretoria, Zelia Fernandes ba jornalista sira iha salaun RFTL obrigadu barack díli sexta-feira

Nia esplika peskiza ida ne’e kobre ba munisipi haat mak hanesan Baucau, Dili, Manufahi, no Ermera, nune fahe ba alvu haat  

“Ami nia peskizador sira ba peskiza iha munisipiu haat  maka munisipiu dili ,baucau,manufahi no ermera ba alvu haat ida maka ensinu basiku terseiru Siklo,Segundariu,Universitariu No Adoltu No Adoltu Ne’e Mai Husi Kamada Sosiedade oin-oin ezemplu mai husi profesorres,inan aman ,vendedores,veteranos mai  husi mos feto potensial sira iha munisipiu ” nia hakle’an

Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, Expedito Loro Dias Ximenes, iha intervensaun hateten media  tenki sai universidade aberta  ba publiku atu bele aprende politika, ekonomia, sosial kultural, nune mos sai ajente transformasaun mentalidade ba sosiedade hotu

“Media tenke sai hanesan universidade aberta katak, media kente sai fatin ne’ebe publiku atu bele aprende laos estudante sira iha universidade atu aprende oin  ho oin maibe media nia publikasaunno media nia servisu lor-loron ne’e tenke sai univeridade aberta universidade nakloke ba publiku tomak” Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, Expedito Loro Dias Ximenes, afirma

Iha diskursu Sekretaria  Estadu Igualidade (SEI) Elvina Sousa, hato’o apresiasaun ba organizasaun rede feto ho nia membru sira ne’ebe halo advokasia ba asuntu feto no labarik feto

“Primeira lugar Sekretária Estadu Igualdade Jeneru apresiasaun  boot ba iha rede feto ne’ebe maka hanesan organisaun subrina ida ne’ebe maka ho nia membru haat nolu resin neen (46) hodi halo advokasia ba asuntu feto no labarik feto sira hodi asegura implementa  no planu asaun anual ” Sekretaria  Estadu Igualidade (SEI) Elvina Sousa, hateten

Governante ne’e husu, rezultadu peskiza labele sai hanesan dokumentu de’it maibe tenki partila ba menbru governu no relevante sira no sai referensia nune’e bele kombate impaktu negativu husi media sosial

“waihira koalia kona-ba mdia sosial ne’e impaktu boot ,impaktu ne’e iha rua pisitivu no negativu husu mos peskizador sira,resultadu preskiza labele sai hanesan dokumentus deit maibe partilla ba membru guverno relevante  no bele sai hanesan materia ka refensia ida atu mudansa ruma iha legislasaun ka politika ,politika ruma ne’ebe maka presiza ami  bele  halo hodi bele kombate impaktu husi media sosial nian” dehan nia

Atividade ne’e hetan prezensa husi  SeKomS, SEI, diretora suvensaun GAS , konvidadus inklui estudantes sira

Reportajem: Eufrasia da costa & Manuela Moníz

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments