Friday, July 19, 2024
HomeNEWSAPC Realiza Semináriu Kona Ba Diseminasaun Informasaun Auditoria Ba Kargu Sefia  Sira

APC Realiza Semináriu Kona Ba Diseminasaun Informasaun Auditoria Ba Kargu Sefia  Sira

Díli, 25/06/2024 LABEH – Sekretáriu Estadu Autoridade Protesaun Sivil (APC), Domingos Mariano Reis hateten, hala’o Semináriu kona ba diseminasaun informasaun auditoria ba kargu sefia sira ne’e importante tebes, tanba nivel kargu sefia sira mak foti desizaun ba asuntu tekniku servisu nian hodi labele inplika ou fo risku ba sira bainhira hola desizaun.

 “Ita hotu hatene, nivel kargu sefia sira, baibain sira mak halo desizaun ba asuntu tekniku servisu ninian, entaun diseminasaun informasaun konaba auditoria ne’e importante los, tanba dala ruma diretor no xefe departamentu sira la dun hatene, tanba kuandu sira hola desizaun ida, no desizaun ne’e bele mos fo risku ba sira”. Dehan sekretariu estadu APC ba jornalista iha salaun APC, tersa 25/06/2024

Nia dehan, Semináriu  ida ne’e atu garantia promove transparensia, akuntabilidade, hodi garantia sustentabilidade ba dezenvolvimentu nasaun ninian.

Enkuantu ba sira ne’ebe mak tuir seminariu konaba disemina informasaun ba kargu sefia sira mak hanesan, Diretor Nasional, Adjuntu Nasional, Xefe Departamentu Nasional, Diretor Munisipal, no Xefe Departamentu Munisipal sira partisipa hotu hodi hasae sira nia konesimentu konaba ezekusaun orsamentu.

“Tanba bainhira sira la hatene, entaun sira nia kompetensia atu to’o iha ne’ebe, ne’ebe sira la bele foti desizaun ne’ebe mak ultrapasa fali sira nia kompetensia. Tanba ne’e sira tenki hatene regras ezekusaun orsamentu no iha planu” Nia Dehan

Nia Esplika, bele iha planu diak, organiza no atualiza diak, maibe tenki iha kontrolu  mos ho diak hodi garantia transparensia iha sistema akuntabilidade, no hodi bele garantia promove poupansa orsamentu OJE garantia sustentabilidade ba dezenvolvimentu pais nian.

Iha fatin hanesan Reprezentante Prezidente APC  Nuno Rumaldo Gomes hateten,   knaar ne’e mos iha risku ba funsionariu sira ne’e rasik bele hetan dezastre , maibe bele mos iha risku monu ba tentasaun, nune’e enkontru ida ne’e atu fo hanoin ba malu, liu-liu ba Diretor, no Adjuntu sira.

“Atividade ida ne’e importante ba ami, atu bele tur hamutuk hodi koalia ba malu ho sira hanesan prevensaun ida ba iha futuru.” Nia hakotu

Reportajen : Adão da costa

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

037810 on