Friday, July 19, 2024
HomeNEWSSEI Realiza Enkontru Ho Rede Referal Advokasia Sira Iha Periodu Da Ruak...

SEI Realiza Enkontru Ho Rede Referal Advokasia Sira Iha Periodu Da Ruak Nian Hodi Aprezenta  Progresu Servisu Sira Durante Tinan Rua

Díli, 08/07/2024  LABEH -Violensia Bazeia Ba Jeneru Nu’udar Violasaun Direitu Humanu No Mos Hanesan Kauza No Konsekuensia Husi Relasaun Poder Ne’ebe La Hanesan Entre Feto No Mane, Feto No Labarik Feto Sira Kontinua Esperiensia Violensia Iha Fatin Barak No Ho Tipu Oi-Oin.

Timor –Leste hanesan mos nasaun sira seluk ne’ebe infrenta problema ida ne’ebe sei hasoru dezafiu boot kona ba violensia ne’ebe mosu no presija tebes asaun kordenada hodi responde ba violensia bazeia ba jeneru ne’ebe mosu iha rai laran , no estadu Timor Leste halo ona progresu maka’as hodi responde ba violensia bazeia ba jeberu inklui ratifikasaun ba konvensaun internasional no nasional sira hodi kontribui ba iha prevensaun violensia bazeia ba jeneru

Tanba Ne’e Iha Entrevista Diretor Jeral  SEI  Armando Da Silva Ba Jornalista Sira Hateten, sekretaria estadu igualidade (sei) realiza enkontru ho rede referal  ba ruak iha tinan 2024 rede referal  sira iha nivel  advokasia nian, entre sei ho nia parseiru sira hotu ne’ebe mai husi lina ministeriais sira no mos husi sosiedade sivil ho parseiru internasional ne’ebe  durane ne’e  haknar an iha area prevensaun ka kontra violensia bazeia ba jeneru.

Asuntu ne’e hato’o husi director jeral sekretaria estadu igualidade Armando da silva ba jornalista sira iha edifisiu sei kaikoli dili hafoin enkontru ho rede referal sira,segunda 08/07/2024

Director Jeral ne’e informa tan, enkontru refere junta ho parte relevantes sira liu-liu rede referal ne’ebe mak durante ne’e  hala’o knaar besik liu ba iha sosiedade sira hodi atendementu ba iha prevensaun violensia bazeia ba jeneru, realidade hatudu katak numeru violensia hasoru  feto no labarik feto sa’e maka’as duni iha timor leste,no mos servisu sira ne’e kopera mos ho midia sira.

“Enkontru Ne’e Ami Enkontru Ho Parte Hotu Hodi Ko’alia Kona Ba Atendimentu No Fornesimentu Sira Ne’ebe Rede Referal Sira Halo Iha Ita Ninia Sosiedade Ba Iha Ita Nia Komunidade Liu-Liu Ba Maluk Sira Ne’ebe Iha Kontestu Ida Ne’e Sai Hanesan Sobrevivente Ka Vitima Ba Iha Violensia Bazeia Ba Jenru.

Iha servisu importante  ida husi membru rede referal ida mak halo prevensaun ba iha violensia bazeia ba jeneru los duni ohin relata ita nia numeru violensia domestika violensia hasoru labarik sei  as  iha ita nia sosiedade entaun ita nia servisu ida ko’alia kona ba deziminasaun informasaun hodi hasa’e konsiensia no mudansa husi atetudi husi ema nian ka se bele hapara violensia sira ne’e liu husi parte hotu ita kontinua nune’e mos servisu ne’e, liu-liu  ita bot sira ne’ebe haknar an iha media ita nafatin promove atakasaun violensia sira ne’ebe halo ba feto no labarik feto ne’e la di’ak ita tenki hakribi iha programa ita nia planu no aksaun nasional kontra violenssia bazeia ba zeneru iha ne’eba iha pilar ida prevensauniha ne’e ko’alia de’it trasa kona ba de’it atividade sira relasiona ho prevensaun nian durante tinan tomak” katak DJ Armandu Da Silva

Nia informa tan durante ne’e mos sekretaria estadu igualidade (SEI) hal ona koperasaun hodi servisu hamutuk ho ministeriu edukasaun (ME) hodi lansa ona programa ida ho naran “fila hikas ba escola”maibe seidauk implementa tanba sei hetan mos rekomendasaun husi komite sido ligadu relatoriu  ne’ebe iha nune’e timor leste mos presija adopta tuir sistema sira ne’ebe mak iha .

“ita iha tempu naruk ita iha lansa ona hanoin atu adopta politika “fila hikas ba eskola”ida ne’e mos ita hetan rekomendasaun husi komite sido kona ba ita nia relatoriu,katak timor leste presija adopta politika ida ne’e atu bele fo oportunidade ,atu bele mos sai hanesan baze legal ba iha eskola sira bele implementa,ministeriu edukasaun mos kada tinan sira hasai sirkular ne’ebe fo oportunidade ba labarik feto sira ne’ebe para eskola no bele partisipa fali iha exame ikus ka exame nasional ninia,maibe iha prosesu ida ne’ebe mak la’o hela katak alein ita iha sirkular ita bele mai ho politika ida ne’ebe mais as liu tan” tenik nia

Iha fatin hanesan Diretora Ezekutiva Fokupers Domingas Afonso Amaral mos aprezenta dadus kona ba numeru kazu ne’ebe mak durante fokupers rezista husi fulan janeiru to’o juñu hamutuk atus ida tolu-nulu resin ida (131) maioria kazu husi violensia domestika.

“Ba agora dadaun ba iha janeiro to’o iha juñu ne’e ita rejista kazu hamutuk atus ida tolu nulu resin ida (131) maioria kazu ne’ebe mak ho tipu ne’ebe as mak violensia domestika ho tipu violensia fiziku” remata

Atu haforsa di’ak liu tan resposta ba violensia presiza tebes resposta multi-setoral ne’ebe kordenadu tanba kordenasaun hanesan komponente sentral husi resposta ba violensia iha tinan 2001 estabelese rede referal  hodi  apoio vitima violensia seksual no violensia bazeia ba zeneru. Rede referal  ne’ebe realiza tinan ida dala haat (kada trimestral) ne’e ho objetivu atu haforsa liu tanhafoin timr leste adopta lei kontra violensia domestika liu husi dektretu lei numeru 7/2010,loron 10 fulan jullu ,artigu 15 no planu asaun nasional violensia bazeia ba jeneru faze dahuluk tinan 2012-2014 ,faze da ruak nian iha tinan 2017-2021no agora iha faze da toluk 2022-2032ho pilar prevensaun violensia hasoru feto no labarik feto ,provizaun servisu esensial ba feto no labarik feto ne’ebe esperiensia violensia no apoio legal no justisa.

Reportajen: Abrao da costa

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments