Friday, July 19, 2024
HomeNEWSSEI Servisu Ho UN Women Fasilita Formsaun Hodi Kombate VBJ Iha TL

SEI Servisu Ho UN Women Fasilita Formsaun Hodi Kombate VBJ Iha TL

Díli, 09/07/2024 LABEH – Violensia kontra feto no labarik feto,nafatin sai nu’udar  preokupasaun no problema global nian, kuaze iha feto mak hasoru violensia iha sira nia moris iha reziaun pasifika ne’ebe sai uman ba kauza metade populasaun mundu infrenta hela dezafiu boot atu kombate violensia kontra feto no labarik ne’ebe profunda iha desigualidade jeneru.

Timor leste exemplifika dezafiu hirak ne’e, ho feto sira ho idade 15-49 relata violensia husi parseiru intimu,hatan ba situasaun ida ne’e timor leste halo esforsu lejislativu ne’ebe notavel , inklui lei kontra violensia domestika 2010 no Planu Asaun Nasional Kontra Violensia Bazeia Ba Jeneru (PAN-VBJ) faze datoluk ba tinan 2022-2032.

Ba jornalista sira Sekretária Estadu No Igualdade, Elvina Sousa De Carvalho hateten, objetivu husi worshop ne’e tau importansia ba asuntus “ matadalan implementasaun Planu Asaun Nasional Violensia Bazeia Ba Jeneru (PAN-VBJ) tinan ne’e no ba futuru.

“Objetivu worshop ida ohin mak hare kona ba matadalan implementasaun planu asaun nasional violensia bazeia ba jeneru ne’ebe mak sai hanesan politika nasional hodi kombate violensia bazeia ba jeneru iha tmor leste’’ Dehan Sekretaria Estadu Igualdade, Elvina sousa de carvalho bainhira hala’o abertura worshop ba rede referal sira iha suai room , timor plaza díli tersa 09/07/2024

Governante ne’e  garante katak  liu husi formasaun loron rua ne’e, implementador sira sei aprezenta sira nia dezafius nune’e bele hadia di’ak liu tan dezafius sira ne’e,  no mos servisu hamutuk  ho pilar importante sira iha lina ministeriais sira hodi hala’o papel sira ne’e di’ak liu tan, hodi garante nafatin servisu ba futuru liu-liu kombate violensia kontra feto no labarik feto sira iha Timor Leste atu asesu ba justisa.

“Ha’u hanoin iha loron rua ne’e mak ita sei deskobre tanba iha lina ministeriais nia implementador sira sei deskobre no koalia sira nia dezafiu sira, maibe atu hatete de’it PAN-VBJ nu’udar politika nasional ida ne’ebe mak durante ne’e nia implementasaun la’o di’ak tebes tanba iha pilar hira ne’e servisu hamutuk iha papel ne’ebe importante, kada instituisaun nia responsabilidade rasik liu-liu iha asesu ba justisa ,monitorizasaun no mos ba advokasia ne’e la’o hela ,ne’ebe pilar sira ne’e servisu hamutuk iha papel ne’ebe di’ak tebes hala’o sira nia servisu ho di’ak,ida ne’e bele ona responde ba ita nia ezijensia ida kona ba oinsa bele prevene no mos halakon kualker tipo ba violensia iha ita nia rain” katak SEI

Nia profunda tan, SEI sei kopera di’ak liu tan ho linas ministeriais sira hodi apoio politikas sira liu husi orsamentu no tau prioridade ba programa (PAN-VBJ) ne’ebe mak servisu hamutuk ona ho lina ministeriais sira liu husi parte implementadores sira ne’ebe sei hala’o servisu ba advokasia nune’e bele rekopera fali igualdade jeneru hodi haforsa fali feto sira nia potensialidade sira.

“Sekretária Estadu Igualdade nia papel principal mak halo Advokasia ba iha linas ministeriais sira apoio sira nia politika iha sira orsamentasaun iha sira nia prioridade tau importansia ba iha formasaun igualidade no inkluzaun ,se iha lei ruma ne’ebe mak sai hanesan bareira, sai hanesan mos dezafiu ba feto sira atu atinji ka ita bele dehan atu atinji igualidade ne’e mos sai hanesan alvu ida ba advokasia iha sekretaria estadu igualidade nian, ami la’os halo de’it advokasia ba linas ministeriais para asegura jender streaming maibe ami mos halo advokasia ba lejismusaun sira ne’ebe mak sai hanesan sasatan ka dezafius ba feto sira atu atinji sira nia potensialidade” esplika nia

Sekretária Estadu No Igualdade servisu hamutuk ho UN Women iha timor leste no apoio tekniku husi UN Women rejional ba azia pasifiku no iha parseria ho Instituisaun Igualdade (EQI) tuir projeitu halo progresu iha prevensaun possivel nian.

Alein ida ne’e Atu alkansa progressu  PAN-VBJ  nia kompremisiu forte husu lina ministeriais autoridade municipal sira, organizasaun sosiedade sivil no parseiru dezenvolvimentu hanesan implementador PAN-VBJ atu hametin kordenasaun no hari kapasidade tekniku Pesoal sira ne’ebe envolve iha kolesaun dadus no hakerek relatoriu ba progresu implementasaun.

Reportajen: Abrão da  costa, Julio paixão

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments