Tag: SENTRU SAUDE MUNISPIU AINARO VILA

spot_imgspot_img

Sentru Saúde Ainaro Vila Falta Rekursu Umanu, Infraestrutura  No Fasilidade Médiku

Díli-13/08/2023 (LABEH)- Asuntu ne’e hato’o husi vice director sentru saude ainaro vila,  Idelfonso Da Costa, iha nia kna’ar fatin sentru saude  ainaro vila ,ba...