Sentru Saúde Ainaro Vila Falta Rekursu Umanu, Infraestrutura  No Fasilidade Médiku

Date:

Share post:

Díli-13/08/2023 (LABEH)- Asuntu ne’e hato’o husi vice director sentru saude ainaro vila,  Idelfonso Da Costa, iha nia kna’ar fatin sentru saude  ainaro vila ,ba radio LABE,H iha sabado foin lalais ne’e.

Tuir  vice diretor  sentru saúde Ainaro Vila, Ildefonso Da Costa, hateten sentru saude kompostu husi suku hitu(7) hanesan, ainaru ,cassa,manutasi ,mau-nuno,mau-ulo,soro,soro  kraik, maibe   menus rekursu umanu infrastutura  no fasilidade médiku.

 “Iha sentru saude kompostu husi suku hitu,iha suku hitu ne’e iha hotu fasilidade saude no rekursu umano mos koloka kada suku ne’e hotu, maibe ladun sufisiente liu-liu ba mediku sira, kona -ba atendimentu, ita bele dehan iha area remotas sira sei preukupa ba atendimentu tamba limitadu oituan kona ba rekursu umanu  sira ne’ebe kolokadu iha postu saude sira. Nune preokupa mos  infrastrutura ,tanba iha area remotas sira balun ponte aat no estrada mos aat no bainhira udan ,mota tun komunidade sira difisil atu halo tratamentu,” nia hateten.

  Vice diretor afirma, sentru saude ne’e rasik mos difikulta   ba  moru protesaun  ne’ebe haleu iha sentru refere , tanba aat la dun fo seguru ona,  nune’e  husu ba parte relevante   presiza hadia fila fali ba moru refere no toma atensaun mos ba difildade nebe pesoal saude sira hasoru iha sentru saude refre.

“Iha sentru saude vila rasik mos infreta hela ba moru ne’ebe haleu mos ladun diak liu-liu ba parte kotuk a at hotu iha ne’e bele prisiza  rehabilita duni,  atu nune’e ita bele asegura duni, tamba moru la iha entaun siguransa servisu iha ne’e mos la dun diak, tamba dalaruma iha ne’e internamentu deit tamba ne’e presiza moru haleu tamba vizitante sira barak no wainhira moru iha ona ita bele limita ona vizitante sira, tamba iha ne’e sentru internamentu entaun presiza mos seguransa partisipa  maximu atu limita visitante sira ne’e ,tamba iha ne’e internamentu pasiente sira mos baixa iha ne’e dala ruma mos vizitante barak liu, ita atu limita vizitante mos la diak, tamba moru mos la iha depois ita taka portaun oin ne mos balun tama nafatin. Nune edifisiu ne’e mos at kuandu udan la iha ita senti hare diak , mabe udan  ona bele tun husi plafon no ita hare kondisaun la diak,”nia afirma   

 Enkuantu tuir obsrvasaun jornalista radio LABEH iha fatin refere, observa katak , edifisu sentru saude  ainaro vila, ho kondisaun ne’ebe la dun diak,tanba  bainhira tempu udan, udan ben bele tama ba eskritoriu, nune’e difisil atu mediku sira halo tratamentu ka atendimentu  ba pasiente sira,nune’e vise diretor sentru saude munisipiu ainaro, postu administrativu ainaro vila, husu parte relevante presiza halo reablitasaun  ba edifisiu refere.

Reportajen: Eufrasia Da Costa, Manuela Moniz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related articles

Nuˈudar Joven “Labele Sai Deit Penontong Ba Ema Seluk Nia Joga Iha Kampu, Maibe Presiza Esforsu-An Mos Hodi Tama Iha Kampu”

Díli -(20/11/2023), Asuntu ne’e hato’o husi estudante husi Universidade Da Paz (UNPAZ) ho naran Panteleão Aparicio Canizio, bainhira  priense...

MPRM Asina Mou Ho Kompania Coreia Do Sul SK E&S

Díli-20/11/2023(LABEH), Sesta-feira foin lalais ne’e, Ministru Petroleo Rekursu Minerais Ho Vice Prezidente Kompana Koreia Do Sul Ilyung Kim...

Mariano: “Diferente Ideolojia la Sai Bareira Ba Lasu Amizade No Fraternidade Umana”

Bobonaro -17/11/2023 (LABEH)- Xefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas, hatete, Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba...

 Tema Seminariu Festivál Fronteira 2023   “Memória Koletiva Hosi Memória Ba Esperansa”

Bobonaro-16/11/2023 (LABEH)- Loron-Dahuluk ba Seminariu Festivál Fronteira 2023  ho tema “Memoria Koletiva Husi Memoria Ba Esperansa”,hodi koalia kona...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x