Sunday, April 14, 2024
HomeNEWSAlcina Carvalho Re-Kandidata-An Ba Xefe Suku Hodi Hadia Povu Nia Moris...

Alcina Carvalho Re-Kandidata-An Ba Xefe Suku Hodi Hadia Povu Nia Moris Iha Suku No Aldeia

Díli- 17-10-2023 (LABEH) – Ohin Iha Sede Suku, Kampung Alor, Xefe Suku Atuál, Alcina Carvalho Santos ,hateten, prontu sai inan no lideransa ida, ne’ebe servisu nia povo

Tuir xefi suku Alcina Carvalho Do Santos, haktuir hakarak kandidata an ba sefi suku  hodi hadia situasaun nebe komunidade sira  hasoru iha suku, aldeia no mos bairo laran

“Atu hatete lolos deit molok atu kandidata-an ba iha xefi suku inisiu iha 2016 ,familia sira lakohi, maibe vontade mai husi hau an rasik katak rai ne,e atu ukun rasik-an hanesan ne’e ema lubuk ida mak soe sira nia an lakon sira nia vida barak ba ida ne’e, hanesan feto, tamba agora laos feto tur iha fatin hotu-hotu, maibe inisiu kedas husi 1975 feto mos luta ba nasaun ida ne’e,tan hau hanoin ida ne’e la sala hau mos kandidata hotu, povo atu hili no la hili ne’e kestaun ketak ida, importante iha inisiativa iha hanoin diak kometmentu hadia rai ida ne’e, tan ne’e hau avansa nune’e iha hau avansa no momentu neba hau manan kedas iha primeiru lugar, maibe porsentu mak la to’o pois ba fali segundo ronde hau  manan iha elisaun suku, tamba hakarak hadia situasaun nebe iha aldeia,suku no bairo laran,” Xefe Suku Atuál Kampung Alor, Alcina Carvalho Santos hateten

Lideransa komunitaria ne’e hatutan, iha nia   misaun no vizaun rasik, tamba tanba rai doben  TL ukun an liu husi ema wain ba wain ne’ebe lakon  vida

 “Razaun iha vizaun no misaun rasik, tamba nasaun Timor ne’e ukun an tiha ona husi inan,aman no avo sira lakon vida ba rai doben ida ne’e, hanesan sidadaun timor ida no hanesan patriota nia oan ida, hakarak ka lakohi tenki halo buat sira ne’e, tamba dezemvolvimentu mai husi buat sira nebe kiik oan,se ita mai  tur iha suku hodi asina deit buat sira ne’e la justu,maski feto maibe tenki halo buat ruma ne’ebe  bele realiza ka la realiza,durante tinan hitu nia laran governu  lori orsamentu ma tun iha suku iha aldeia hanesan lideransa apoiu no dadaun ne’e iha suku refere hetan sentru saude,hadia valeta no jardim inklui buat seluk tan no wainhira komunidade sira hili nafatin hau nudar lideransa iha suku refere hakarak koalia uluk establidade tenki lao ho diak, tamba ba 2024 suku refere sei hadia no halo fatin ne’e sai furak liu tan no sei kria sentru joven ida hodi konvida joven sira ne’ebe remata ona hodi tuir formasaun gratuita iha fatin refere,” Lideransa komunitaria ne’e hakle’an

Alende ne’e mos atual xefe suku kangpung alor ne’e mos,  espera  liu husi nia re-kandidatura ne’e, komunidade sira nafatin apoiu nia iha eleisaun ne’ebe sei hala’o iha loron 20 fula outubru tinan 2023, tamba komunidade barak mak tau fiar, nune prontu  sai inan ne’ebe diak hodi serví ba povu

Reportajen: ekipa kobertura

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments