Friday, July 19, 2024
HomeActivitiesProsesu Adezaun Ba Azean, Tl Sei Hasoru Dezafiu  Iha Rekursu Humanu Liu-Liu...

Prosesu Adezaun Ba Azean, Tl Sei Hasoru Dezafiu  Iha Rekursu Humanu Liu-Liu Infraestruturas

Díli – 09/08/2023 (LABEH) – iha intervista ne’e ministru negosiu esranjeiru no koperasaun (mnek), Bendito Freitas, hatete timor leste nia adezaun ba asean  sei hasoru dezafiu iha rekursu humanu liliu infraestrutura, asuntu ne’e  hato’o husi ministru negosiu estranjeiru no koperasaun  (MNEK)  hori seik iha palacio de governo dili , bainhira partisipa  iha reuniaun konsellu ministru.

Ministru negosiu estranjeiru no koperasaun (MNEK), haktuir, primeiru ministru kayrala xanan gusmao hanesan xefi  eroi  nudar mos lider ida ba “g 7+”,pesoa eminente ne’ebe servisu hamutuk ho paizes  balu fo apoiu ba sira konstrusaun estadu nasaun  no dezafiu barak,deklarasaun primeiru  ministru reflete  natureza  nia konstitusaun  ne’ebe   atu promove  estadu nia direitu demokratika defesa ba demokrasia no direitos humanus.

“xefi governo ne’e  ita nia xefi, ita nia eroi,  ne’ebe primeiru ministru nu’udar mos lider ida  ba “g7+”  pesoa eminente ne’ebe ita servisu hamutuk  ho paizes balu fo apóiu ba sira  ba konstrusaun estadu nasaun no dezafiu barak,deklarasaun ministru ne’e reflete  natureza mos ita nia konstitusaun ne’ebe atu promove estadu nia direitu  demokrátiku defeza ba demokrasia  i direitus humanus, no entantu ita hot-hotu halo esforsu hamutuk nafatin iha mos  unidas  entre  prezidente,primeiru ministru no konponentes hotu-hotu atu iha tempu ne’ebe propriu,  ita nia adesaun ba asia ne’e bele realiza duni ,ida ne’e mak agora planu i dezafius ita hotu tenki prepara lai atu nune’e to’o iha ne’eba  ita hotu-hotu tenki prontu,”bendito freitas hatete  ba jornalista sira  iha palacio de governo dili  kuarta 09/08/2023

Nia hatutan, timor- leste nia adezaun ba asean,  sei hasoru dezafiu iha rekursu humanu liliu infraestrutura  no  road map  ne’ebe  klaru  iha pontus balu liga liu ba infraestrutura no oinsa atu organiza  konferensia  boot oinsa atu prepara simu bainaka  internasionais barak ne’ebe sei mai vizita timor-leste.

“rekursus hamanu mak numeru dauluk,  depois iha road map ne’e klaru iha pontus balu ligadu liu ba  infraestrutura oinsa ita bele organiza konferensia bot-bot iha ne’e ita nia infraestrutura iha ne’ebe preparasaun atu simu bainaka internasionál  sira bar-barak fatin sira ne’e  infaestrutura,pois ita atu prepara ita nia kuadru  sira iha  koperasaun interministeriál  atu bele selesiona atraves de prosesu rekrutamentu ita nia funsionariu públiku sira,  eskolha ona para tuir formasaun  adekuada espesifikamente orientada ba nesesidades ne’ebe preparasaun ba adezaun asia ninian,” nia dehan.

Entertantu timor leste mos mos partilla esperensia lubuk ida iha mundu liu husi lider pesoa eminente “g7+” no hetan observasaun permanente husi nasaun unidas, aspetu hotu-hotu mak timor hakat liu ona ba preparasaun ne’ebe diak liu hodi adere ba azean.

Reportajen: Marcyana soares

RELATED ARTICLES

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments