Friday, May 24, 2024
HomeNEWSSentru Saúde Munisípiu Ermera Rejista  Moras Ispa No Diarea   

Sentru Saúde Munisípiu Ermera Rejista  Moras Ispa No Diarea   

Ermera, 23/04/2024 (LABEH)- Diretor servisu saúde munisípiu Ermera, Antonio De Deus Fatima, iha ambitu lansamentu fasilidade kuidadu emerjénsia obstétriku no neonatal baziku (kemon-b) iha gleno postu administrativu ermera vila  munisiupiu ermera .

Diretor  servisu saúde munisipiu Ermera, Antonio De Deus Fatima, hateten sentru saude rezista kazu aas liu mak moras ispa no dearea, tanba dadaun  ne’e tempu udan komunidade sira la dun iha informasaun sufisiente  atu muda sira nia atitude  liu-liu ba iha saúde nian.

“  Moras ispa ho diarea aas iha sentru saude ne’e, tanba ita hatene dadaun ne’e  iha tempu rai udan no ita nia komonidade sira mos la dun iha preparasaun depois ita hotu hatene katak  komonidade sira mos la dun iha informasaun sufisiente para atu muda sira nia atitude liliu ba iha saude nian”, dehan  diretor servisu saúde munisipiu Ermera, Antonio De Deus, tersa-feira 23/04/2024

Diretor ne’e  akreseta, kauza husi moras rua ne’e rasik ba iha moras ispa kauza husi komunidade sira sei nafatin sunu ahi no inan aman sira mos natin fuma nune’e fo inpaktu ba saúde.

“ Kauza husi moras rua ne’e rasik ita hatene katak ba iha moras hispa ita hotu hatene moras ispa kauza husi komunidade sira sei nafatinkontinua sunu ahi no inan aman sira mos natin fuma nune’e fo inpaktu ba bebe sira tanba ne’e hetan moras ida hanaran bronkok ida ne’e mak sai problema boot,”nia esklarese

Enkuntu prevensaun rasik iha ona ekipa promosaun saúde nafatin hasa’e frekuensia saúde liu-liu ba iha nivél fasilidade hotu-hotu no mos espesialmente ba iha sentru saúde internamentu no mos maternidade atu nune’e komunidade sira muda sira nia hahalok maske neineik maibe beibeik.

Entrtantu stok ai moruk iha sentru saúde refere provizoriamente sufisiente hodi atede ba pasiente sira.

Reportajen : Eufrasia da cota ximenes 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments