Friday, May 24, 2024
HomeNEWSRádio Komunidade Sira Sai Lina Frente Hodi Eduka  Eleitores,  Respeita Ema Hotu...

Rádio Komunidade Sira Sai Lina Frente Hodi Eduka  Eleitores,  Respeita Ema Hotu Iha Eleisaun

Díli-7/9/2023(LABEH)-  Asuntu ne’e hato’o husi Bord Fundasaun Patria, Filomena Barros Dos Reis, Relasiona ho  ho treinamentu nasional,  ne’ebe organiza husi fundasaun refere ho parseiru sira,  ho tema “Papel No Responsavel  Atores Midia  Durante Eleisaun  Hodi Promove  Transparansia, Responsabilidade  No Independente  Iha Eleisaun  Demokrátiku  No Inkluzaun,” ne’ebe realiza  iha Tower Fatuhada díli, kinta-feira ne’e.

Tuir board fundasaun patria, Filomena Barros Dos Reis , Bainhira atu remata treinamentu nasionál ne’e,  hateten,  tuir observasaun husi inisiu to remata, observa katak, objetivu  ne’ebe fundasaun patria iha, liu husi kolokiu loron ida , bele atinji duni objetivu .

“ Tuir observasaun ba kolokiu loron ida ohin, ita atinji duni objetivu , material  ne’ebe orador sira ohin aprezenta,  kompleta tebes ita nia konnesimentu no aprofunda duni, liu-liu atores midia sira hodi halo kobertura ne’ebe diak liu tan iha eleisaun tuir mai. No ohin husi COVIDA  nian mos , fo ona material, oinsa ita akumula sira hotu, hodi respeita nafatin sira nia direitu, no kosidera mos sira nu’udar ser-humanu, ita labele hare no kestiona  sira nia expresaun tuir sira nia sexu, tanba prespetiva direitus humanus presiza respeita ema hotu , hodi labele hakanek malu,” Board Fundasaun Pátria, Filomena Barros Dos Reis, hateten ba jornalista siraa, kinta- feira ne’e iha salaun enkontru tower.

 Bord fundasaun patria ne’e, hakle’an,  esprea katak, midia mak, nu’udar atores prinsipal  iha rádio komunidade sira, hanesan mos lina frente , nebe mak sei  eduka  eleitor sira , no ema hotu iha eleisauk ba lideransa komunitaria nian, no eleisaun sira tuir mai.

“ Hein katak ita bo’ot sira mak nu’udar autor principal,  iha radio komunidade sira iha munisipiu, ne’ebe mak sei ekuda eleitor sira, ita hotu,”Nia reafirma

Enkuantu relasiona ho rekomendasaun sira ne’ebe mak hetan husi oradores balu kona-ba eleisaun suku , Filomena barros dos reis nu’udar bord,  reafirma,ba fundasaun  patria nia funsaun servisu  desde uluk, servisu nafatin  kona-ba eleisaun no promove direitu feto sira nian, maibe ba elisaun suku iha tinan  ne’e fundasaun patria la iha orsamentu , maibe kontinua koopera ho parte hotu hodi halo servisu tuir forsa no kbiˈit ne’ebe iha.

Reportajen: Df

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments