Friday, July 19, 2024
HomeNEWSSEESJ No ESTV Entrega Dokumentus Ezame Nasionál 2023 Ba Diretor Edukasaun Munisipaís

SEESJ No ESTV Entrega Dokumentus Ezame Nasionál 2023 Ba Diretor Edukasaun Munisipaís

Díli-13/10/2023(LABEH) – Sexta-Feira, ohin iha salaun koferensia Ministériu Edukasaun villa-verde ,Sekretáriu Estadu Ensinu Sekundária Jerál No Ensinu Sekundária  Téknika Vokasionál,  hala’o serimonia  entrega pontus   ezame nasionál  tinan 2023  ba diretor edukasaun munisipu   12  inklui raeoa

Tuir Sekretáriu Estadu Ensinu Sekundária Jerál No Ensinu Sekundária  Téknika Vokasionál, Domingos Lopes Lemos, hateten, atu distribui  pontus  ezame    ba munisipiu sira,  tan ne’e  husu diretor  ida-idak  tenki  asumi  responsabilidade ba dokumentus  sira ne’e 

“Ohin  momentu historiku ida ba tinan ida ne’e lakleur atu destribui ona pontus sira ba munisipiu tan ne’e husu ba direitor munisipiu ida ida atu responsabilidade ba pontus sira ne’e hotu,tamba pontus sira ne’e hotu sei entrega ba iha postu polisia  to’o segunda feira, kurizasaun durante  prosesu ezame nasionál,  husu ba diretor no funsionáriu sira hotu iha diresaun edukasaun  munisipál prepara an máximu, ” SEESJ No ESTV, Domingos Lopes Lemos,hateten

Nia hatutan,situasaun ruma la diak iha escola la presiza hato’o ba ministéiru edukasaun, maibe  husu diretor no funsionáriu  sira ,atu rezolve diretamente atu nune’e labele sai ba problema boot

“Iha situasaun ruma mak ladiak iha eskola ida, la presiza hato’o  ba ministéiru edukasaun,  maibe husu ba diretor no funsionáriu sira atu rezolve diretamente, atu nune’e  labele sai ba problema ne’ebe boot, tamba ita hotu hatene katak loron hirak liu ba professor sira komesa tes amiasas ona no ministéiru edukasaun  sempre fo saltazen ba prosesu ezame nasionál,”Nia afirma

Iha serimonia entrega dokumentus ne’e hetan partisipa husi,diretores edukasaun  munisipal,funsionárius, no dokumentu refere entrega diretamentu,Sekretáriu Estadu Ensinu Sekundária Jerál No Ensinu Sekundária  Téknika Vokasionál

Reportajen: marcia soares,madalena malaquias

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments