Friday, July 19, 2024
HomeTALK TO LABEHCarlos Quenat:  “ Atu Hadok An Husi  Konflitu , Ne’e Husi Ita-An...

Carlos Quenat:  “ Atu Hadok An Husi  Konflitu , Ne’e Husi Ita-An Rasik”

Díli- 12/10/2023 (LABEH)- Carlos  Da Costa Quenat, husi Rejiaun Administrativa, Espesiál Oecusse Ambeno (RAEOA), ne’ebe daudaun ne’e, nu’udar formador iha sentru formasaun (GFD), vila-verde díli ba iha departamentu komputador no jornalizmu, kinta-feira ne’e, bainhira prinse programa  Talk To LABEH Ka Dehan Ba LABEH iha studio radio no LABEH TV streaming, hateten ba joventude sira, atu hadok an husi konflitu, depende ema ida-idak mak desidi nia-an rasik

 Iha mensajen Carlos Da Costa Quenat, husu ba joventude sira katak, “atu hadok an husi konflitu , ne’e husi ita-an rasik”, atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu nasaun ne’e nian, maka , ema ida-dak tenki buka esforsu hodi prepara bukae ba an-rasik, labele hein husu deit ba nasaun , maibe husu ba an-rasik , katak saida mak  bele “ita atu halo ba nasaun”

Aprezentadora: Donya Fernandes

Apoiu Ekipa: Radio/ LABEH Tv Streaming

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments