Tuesday, June 18, 2024
HomeNEWSSECOOP Fó Pose Ba Estrutura Foun Fenaku-Lenda TL

SECOOP Fó Pose Ba Estrutura Foun Fenaku-Lenda TL

Díli,05/02/2024(LABEH) – Sekretária Estadu Kooperativa (SECOOP) fó pose  ba konsellu diretivu no estrutura Federasaun Nasional Kréditu Union Leno Dalan

Sekretariu Estadu Kooperativa (SECOOP), Arsenio Pereira Da Silva, kongratula ba estrutura foun fenaku-lenda timor-leste ho federasaun foun ida ne’e atu servisu makas no serbisu ho ekipa hodi tau matan ba kooperativa.

“ Hato’o ha’u nia kongratula ba estrutura federasaun foun fenaku-lenda ne’ebe mak simu pose ona no mos ba fundador ba iha federasaun foun ida ne’e, tanba ho ita boot sira nia dedikasaun no ideia hakarak atu dezenvolve diak liu tan movimentus koperativa iha timor leste”. Dehan sekretariu estadu kooperativa  Arsenio Pereira Da Silva, hafoin fo pose ba estrutura foun federasaun iha hotel timor segunda-feira ne’e

Antes ne’e SECOOP rejista federasaun hamutuk haat hanesan federsasaun hanai malu, federasaun peska, federasaun multi setoral tokodede, no federasaun agrikola no koperativa hamutuk 219.

Prezidente federasaun nasional kreditu union leno dalan (Fenaku-Lenda) timor-leste, João Manuel Belo, hateten fenaku-lenda mai ho nia vizaun no misaun rasik nune’e atu kria kooperativa sekundaria ne’ebe forte , transparente, sustentavel no reziliente.

“ Vizaun ba federasaun ne’e katak hakarak atu kria koperativa ne’ebe forte transparente,  no mos sustentavel no reziliente, atu sai sustentavel reziliente iha situasaun ida ohin loron nian. Atu sai sustentavel reziliente  ne’e mak kooperativa hala’o nia misaun lubuk ida mak hanesan atu haforsa ninia membru primaria sira para sira mak sustentavel uluk depois mak bele sustentabiliza ba sekundariu”,  dehan  prezidente fenaku-lenda

Iha seremonia toma de pose ida ne’e ho komprimisiu atu jestaun tempu hodi hala’o knaar kooperativa no federasaun nian, nune’e bele servisu bem estar ba povu ida ne’e no sosiedade.

Reportajen: Manuela Moniz & Eufrasia da costa

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments