Friday, May 24, 2024
HomeNEWSTraballador Suru Rai Henek Iha Mota Comoro, Husu Governu Loke Postu Servisu...

Traballador Suru Rai Henek Iha Mota Comoro, Husu Governu Loke Postu Servisu No Tau Matan Ba Sira

Díli-12/09/2023 (LABEH) – Tersa-feira ne’e, iha mota comoro trabalhador sira  ne’ebe suru  no pinera  henek ba jornlista radio LABEH, informa , husu governu tau matan no  loke  kampu trabalho ba sira ne’ebe mak dezempregu,

Iha entrevista, trabalhador suru rai henek, Fernando Vasa, hatete, servisu lor-loron mak suru rai henek, maibe sente todan,maske nune’e  loron rua ka tolu mak foin hetan ret ida, tamba agora mos tempu bai loron, no osan ne’ebe hetan husi suru rai henek, hodi sustenta nesesidade familia no suporta oan sira ba eskola.

“Ami nia aktividade suru rai henek, lor-loron bai-bain deit susar  uitoan tan ne’e ke’e loron rua tolu mak foin hetan ret ida, nune’e husu mos ba nuno governo loke kampu trabalho ba joventude sira atu nune’e labele sai hanesan ami, servisu suru rai henek tinan ba  tinan,”nia haktuir

Iha fatin hanesan, fransisco bareto, nu’udar mos traballador ne’ebe suru no pinera  rai henek  salient, servisu suru rai henek hahú husi tinan rihun rua hitu ( 2007) to’o agora, no rai  henek  ne’ebe suru dala ruma lori tempu , tanba depende ba  klima.

“Servisu suru rai henek dala ruma loron tolu ka haat  hanesan ne’e foin mak hetan ret ida, tamba rai henek mos menus, tamba bee laiha, dala ruma  ami suru fatuk mak barak liu. Alende ne’e  osan ne’ebe ami hetan husi rai henek lahanesan, tamba rai henek kasar no halus folin la hanesan,”nia hateten

Iha sorin seluk, rikardu soare, hanesan mos servsiu pinera no suru rai henek, afirma, loron-loron servisu pinera rai henek  atu nune’e hetan netik osan hodi sustenta familia uma laran.

“ami servisu lor-loron pinera rai henek hodi hein ema mai sosa, atu nune’e  hetan osan ruma hodi sustenta moris no nesesidade familia uma laran,”Ricardo Soares iha mota comoro, haktuir ba jornalista LABEH

Alende  ne’e mos   traballador,  Ricardo Soares, hatutan,  nudar sidadaun timor  husu ba nuno governu,  presiza tau matan ba povo no hatun mos sasan nesesidade b’azika  nia folin liliu foos ne’ebe agora dadaun folin sae.

“Nu’udar joven iha rai ida ne’e laos exize governu,  maibe  prezisa tau matan ba povo kiik sira , rekomenda mos ba parte relevante buka solusaun atu normaliza fali  folin sasan bazika liu-liu fos, hanesan bai-bain,  atu nune’e ami sira  ne’ebe ho rendimentu ki’ik bele sosa,”traballador ricardo soares hato’o nia ejijensia ne’e, ohin iha mota comoro díli

Entretantu trabalhador sira ne’e  mai husi munisipiu nebe lahanesan, Baucau, Bobonaro inklui Ainaru, maibe sira sempre kolabora  hamutuk hodi ajuda malu halo servisu suru no pinera rai henek no tula ba kareta , bainhira ema ruma sosa.

Reportajem: Ms,El

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments