Friday, July 19, 2024
HomeNEWSKomando PNTL hamutuk ho AESPNTL ho Parseiru sira hala’o workshop kona-ba moras...

Komando PNTL hamutuk ho AESPNTL ho Parseiru sira hala’o workshop kona-ba moras Kankru Feto no Komemorasaun Pink Outubru

Díli-24/10/2023 (LABEH) – Komandu Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) hamutuk ho Asosiasaun Espoza da Polisia Nasionál Timor-Leste (AESPNTL) ho Parseriu sira Hala’o workshop kona-ba moras kankru feto no komemorasaun Pink Outubru ba Espoza PNTL no PNTL femenina sira, tersa-feira ne’e iha  Centru Formasaun Polisia Comoro

Prezidente Asosiasaun Espoza PNTL Manuela de Araujo, iha nia diskursu hateten,AESPNTL mai ho nia Vizaun katak hamahon parseiru,parseira sira hodi moris iha naroman, unidade,no nia misaun atu propoin tebes ba parseiru parseiru sira liu-liu ba Menbu PNTL sira iha terenu.

“ AESPNTL ne’e hari’i iha dia 21 de abril de 2023, Asosiasaun ne’e harii ho nia vizaun no Misaun. Iha vizaun ida ne’e ami hafanu parseiru sira atu moris iha naroman, no unidade. Nia misaun nee atu apoiu tebes ba ami nia ba ami nia parseiru sira hanesan menbru PNTL feto iha terenu, no mos ami nia programa mak ami hakarak servisu hamutuk ho estadu, no mos Governu RDTL no mos husi NGO internasional nian, reliziaun sira, no mos hakarak servisu hamutuk ho juventude sirano mos ba komunidade sira,” Prezidente AESPNTL, dehan

Iha fatin hanesan Prezidente Ezekutivu fundasaun ALOLA, Maria Guterres, hateten fundasaun ALOLA liu husi programa HALIKU (Ha’u Hili Atu Kura) hare ba iha moras kankru feto. Nune’e fundasaun ALOLA iha programa haat ho objetivu atu hadia statutu saude feto no labarik iha timor -leste

“ Ohin ita hala’o sosializasaun hodi hamutuk ita prevene kankru susun, ita tenki koalia hanesan ne’e tanba pink outobru ne’e ka outobru korderoza ida ne’e koñesidu iha mundu tomak konsidera fulan mundial ba konsensializasaun prevene kankru susun , tanba ne’e mak fundasaun alola liu husi nia programa haat (4) , Programa saude, Programa Edukasaun, programa Hakbi’it ekonomia feto no programa advokasia. HALIKU pretende hasa’e konsiensia kona ba kona ba moras kankru, tantu kankru sususn no kankru servix inklui deteksaun sedu ho tratamentu no mos oinsa ema ho kbi’it laek sira ho ema hotu atu asesu ba hospital sira ne’ebe iha fasilidade diak”. Ezekutiva Fundasaun ALOLA hatetn

Entretantu iha workshop ne hetan partisipasaun husi Ministerio Interio, Vice Ministério Saúde, parseirus,Parseiras inklui konvidadus sira

Reportajen: Benvinda da costa, Eufrasia da Costa

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments