Abitantes  Bidau Santana Partisipa Máximu Iha Eleisaun Orgaun Suku Ba Segunda Volta

Date:

Share post:

Díli- 13/11/2023 (LABEH) – segunda-feira foin lalais ne’e,  iha suku bidau santana komunidade sira barak mak partisipa iha eleisaun orgaun suku, hodi ejerse sira nia direitu

Tuir xefi suku atuál, Luis Ribeiro, hateten nuˈudar xefi suku tuan la kompete iha elisaun suku, tamba hakarak fo fiar no oportunidade ba jerasaun foun feto no mane sira hodi lori suku ne’e  ba oin

“Hare ba eleisaun suku nian, tama ba segundo ronde lalaok hanesan eleitor sira tama sai hela hodi fo sira nia votus ba ema nebe mak sira fiar,hau la kompete ba iha suku, tamba hakarak fo oportunidade ba jerasaun foun feto no mane sira, tama ba iha segundo ronde iha ema nain rua feto ida no mane ida ,tamba ne’e hau promove jener sira bele lidere suku ida nebe uluk hau lidere ba,”Xefe suku atuál bidaun Santana,Luis Ribeiro informa

Iha fatin hanesan kandidatura Maria Jose Almeida, hateten iha eleisaun suku ne’e sente kontente tebes maski suku kiik iha aldeia rua deit, maibe komunidade barak mak vota no  iha eleisaun ne’e buat hotu lao ho diak

“Eleisaun suku ne’e sente kontente tebes, tamba ami nian bidau ne’e aldeia rua deit, maibe komunidade barak mak vota no hau nuˈudar feto hakarak kandidata an ba iha xefi suku, tamba desde uluk to’o agora laiha kandidata feto iha eleisaun suku ne’e, hau fiar katak hau sei lori karik, hau lori duni iha suku refere hau sei hamutuk ho komunidade no eis xefi suku  hodi halo buat neˈebe sei menus iha suku,”Kandidatura ba xefe suku, Maria Jose,haktuir

Iha sorin seluk Pessoal STAE, Luisa Maria do Santos, afirma, observasaun iha suku refere husi inisiu to remata buat hotu lao ho kontrolada  laiha problema no ema vota mos tuir regras nebe iha duni ho kartaun eleitorál

“Uluk nia nain agradese ba media labeh nebe mai halo kobertura iha fatin refere no tuir observasaun iha suku refere husi inisiu 09: oras hahú ba eleisaun até adata buat hotu lao no kontrolado, laiha problema no ema sira neˈebe iha duni  mai vota ho regras duni lori ho kartaun electoral. Mensajen ikus ba kandidatu sese deit tanto feto no mane iha objetivu  ida deit hakarak kandidatu ba iha suku prontu serví ba komunidade halo  aprosimasaun ba komunidade no hakbesik ba komunidade sira hodi hatene sira nia susar no terus hotu,” Pessoal STAE, Luisa Maria do Santos dehan

Etretantu iha eleisaun suku ne’e kandidatura sira husu nafatin komunidade sira atu lao hamutuk hodi halo servisu saida iha suku  laran neˈebe agora dadaun sei menus hela

Reportajen: Ekipa Kobertura

Related articles

Nuˈudar Joven “Labele Sai Deit Penontong Ba Ema Seluk Nia Joga Iha Kampu, Maibe Presiza Esforsu-An Mos Hodi Tama Iha Kampu”

Díli -(20/11/2023), Asuntu ne’e hato’o husi estudante husi Universidade Da Paz (UNPAZ) ho naran Panteleão Aparicio Canizio, bainhira  priense...

MPRM Asina Mou Ho Kompania Coreia Do Sul SK E&S

Díli-20/11/2023(LABEH), Sesta-feira foin lalais ne’e, Ministru Petroleo Rekursu Minerais Ho Vice Prezidente Kompana Koreia Do Sul Ilyung Kim...

Mariano: “Diferente Ideolojia la Sai Bareira Ba Lasu Amizade No Fraternidade Umana”

Bobonaro -17/11/2023 (LABEH)- Xefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas, hatete, Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba...

 Tema Seminariu Festivál Fronteira 2023   “Memória Koletiva Hosi Memória Ba Esperansa”

Bobonaro-16/11/2023 (LABEH)- Loron-Dahuluk ba Seminariu Festivál Fronteira 2023  ho tema “Memoria Koletiva Husi Memoria Ba Esperansa”,hodi koalia kona...