Mariano: “Diferente Ideolojia la Sai Bareira Ba Lasu Amizade No Fraternidade Umana”

Date:

Share post:

Bobonaro -17/11/2023 (LABEH)- Xefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas, hatete, Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba hela iha kupang Nusa Tengara Timur (NTT) fo agradese ba governu tanba ho eventu Festivál Fronteira ida neˈe sira bele mai halo rekonsiliasaun kulturál dahuluk ne’ebé  realiza  iha Munisípiu Bobonaru Postu-Administrativu Maliana.

“Ami iha preparasaun durante  fulan ida hodi mai tuir Festivál Fronteira ida ne’e, ami agradese ba governu bele konvida ami mai tuir Festivál Fronteira signifika diferensia ideologia la sai bareira ba ita nia lasu amizade no Fraternidade umana no ita nia kulturál sei kesi metin ita sai ida deit,” Dehan Chefe  Delegasaun Kupang, Mariano Maskarinas ba jornalista sira iha Zinagiu Maliana

Xefe  Delegasaun ne’e afirma, Timor oan Refuziadu ne’ebe  hela iha kupang NTT , durante tinan 23 ona, maibe nafatin hanoin ida katak, illa timor iha nia oringen kulturál no lisan kesi metin  fraternidade humana nuˈudar timor.

“Timor iha fronteira, maibe ita ida deit illa timor ida bareira rua, maibe ita ida deit ho kulturál ida deit ita sai hamutuk hametin ita nia rekonsiliasaun ba dame ne’e mak importante,”Nia salienta

Xefe  Delegasaun Timor oan neˈebe iha tinan 1999 tuir Refuziadu ba hela iha kupang Nusa Tengara Timur (NTT), Mariano Maskarinas, haktuir, Timor neˈebé hela iha kupang hodi mai partisipa, Festivál Fronteira totál hamutuk 60 resin ho grupo kulturál ida ho tebedai, dansa kulturá nomos iha poezia neˈebé prepara ona atu hatudu ba eventu Festivál Fronteira 2023 ida neˈe.

“Wainhira ami sai hosi kupang mai toˈo Maliana, ami agradese tebes wainhira ami to iha Balibo ami han hamutuk ho Prezidente Autóridade Munisipiu Bobonaro ho komunidade Balibo neˈebe  ho entujiasmu, hodi simu ami ho diak no hateten ba ami katak ita ne’e familia no dame ne’e mak importante maske hanoin lahanesan Polítika ideologia la hanesan, maibe ita nafatin familia no kulturá ida deit ne’ebé uluk ita nia avo beiala sira kuda hela mai ita,” Xefe delagasaun ne’e tenik

Xefe  Delegasaun  ne’e, nakonu ho esperansa katak, eventu importante ida ne’e nafatin kontinua ba oin no ba  jerasaun foun sira, liu-liu ba joventude sira atu banati tuir saida mak nain ulun sira halo no avo beiala sira kuda mai

Reportajen: Eufrásia Da Costa

Related articles

Nuˈudar Joven “Labele Sai Deit Penontong Ba Ema Seluk Nia Joga Iha Kampu, Maibe Presiza Esforsu-An Mos Hodi Tama Iha Kampu”

Díli -(20/11/2023), Asuntu ne’e hato’o husi estudante husi Universidade Da Paz (UNPAZ) ho naran Panteleão Aparicio Canizio, bainhira  priense...

MPRM Asina Mou Ho Kompania Coreia Do Sul SK E&S

Díli-20/11/2023(LABEH), Sesta-feira foin lalais ne’e, Ministru Petroleo Rekursu Minerais Ho Vice Prezidente Kompana Koreia Do Sul Ilyung Kim...

 Tema Seminariu Festivál Fronteira 2023   “Memória Koletiva Hosi Memória Ba Esperansa”

Bobonaro-16/11/2023 (LABEH)- Loron-Dahuluk ba Seminariu Festivál Fronteira 2023  ho tema “Memoria Koletiva Husi Memoria Ba Esperansa”,hodi koalia kona...

Silvina Tavares: “Tempu to’o ona hamutuk  dezenvolve  ita  nia nasaun, liu husi kria paz, estabilidade no kontribui matenek neˈebe iha”

Díli -16/11/2023 (LABEH) – Silvina Tavares Maya, husi munisipiu  Ermera,hela iha díli, no dadaun ne’e asumi knar nu’udar...