Sunday, April 14, 2024
HomeNEWSKomunidade Suku Uabubo Husu Ix Governo Atu Estabelese PS No SF

Komunidade Suku Uabubo Husu Ix Governo Atu Estabelese PS No SF

Uabubu-11/03/2024(LABEH)- infraestrutura básika nafatin sai problema boot ba komunidade sira iha suku uabobo liu-liu iha setor saúde tanba iha suku uabobo la iha postu saúde (PS) nebe besik nunee bele fasilitia komunidade sira hodi halo tratamento nunee mos la iha sentru formasaun (SF) hodi kapasita jovem sira.

Iha entrevista ba jornalista média LABEH, xefe juventude iha suku uabubu, Rozito Gusmão Afonso Da Silva hateten, nia parte sente la onrado tamba problema infraestrutura bazikas nafatin sai namlaek iha sira nia suku rásik, liu liu iha setor saúde nian tamba la iha postu saúde neebe besik nunee bele halo tatamentu ba komunidade sira bainhira hetan moras.

Tuir nia katak hare ba situasaun nee, hetan ona akontesimentu ida nebe mak akontese inan isin rua ida atu partus mak la iha kondisaun nebe mak diak enteun ikus rezulta bebe neebe mak atu partus tenki lakon vida.

“ami nia preokupasaun iha ami nia suku nee mak liuliu iha saúde tamba postu saúde iha nee mos la iha ida nee mak ami nia dificuldade tanba dificulta tebes ba inan isin rua sira, estrada mos la diak liu liu ambulansia iha sentru neba atu destaka mai iha nee mos susar la halimar.

Tanba hanesan akontesimentu foin lalais nee inan ida hetan isin rua atu partus ami kontaktu ba sentru saúde neeba sira la mai halo atendiementu entaun bebe nebe atu partus mate tiha”dehan sefe juventude rosito gusmão afonso da silva ba jornalista média labeh iha nia rezidensia suku uabubo postu administrativo ossu munispio vikeke segunda feira semana ne’e 11/03/2024

Reprezentativu autoridade lokal nee mos husu ba ix governo konstituisional liu-liu ministeriu saúde atu destaka postu saúde ida iha suku refere hodi responde ba komunidade sira nian problema nunee bele diminui taxa mortalidade ba bebê sira no mos bele halo atendiementu profesional ba komunidade sira nebe mak hetan moras bainhira presija tulun ruma husi profesional saúde sira.

“tanba nee ami husu ba nonu goevrno atu tau netik atensaun ba ba área saúde nian iha ami nia suku nee atu, ami prefere liu mak iha tempu badak bele responde netik hodi kria netik postu saúde ba ami nia suku ida nee nunee bele responde netik ba ami nia kumunidade sira né’ebe mak hetan moras nunee labele akontese tan hanesan foin lalais bebe nebe mak mate nee” tenik nia

Iha sorin seluk rezidente (jovem) husi suku uabubo, Leonardo Da Costa Silva, mos sente preokupa tebes tamba iha suku uabubo jovem barak mak la iha kampu de servisu no mos menus konesementu iha area dezembolvimentu nasional ida ne’e, nunee iha nia parte hateten jovem mak hanesan autor ba dezenvolvimentu husu ba governo liu- liu sefope atu hari sentru formasaun iha sira nia suku nunee bele kapasita sira nia konesementu no mentalidade iha área desenvolvimentu sira no mos bele prepara sira nia skill bele hetan mos oportunidade ba kompete iha nasional no mos iha internasional

“Jovem sira iha suku ida nee barak mak iha dezempregu ami husu atu kria kampu de trabalho segundu ami husu atu hari sentru formasaun iha ami nia suku tanba iha nee kuaje suku haat mak hela hamutuk iha nee pelo menus tau netik sentru formasun ida iha nee hodi fo formasaun ba ami nia jovem sira nunee sira mos bele desenvolve sira nia an iha desenvolvimentu nasional ida nee”

Joventude nia preokupasaun  nee iha área hotu hotu, no ami nia preokupasaun liu mak la iha sentru formasaun nebe iha ami nia suku, ami nia hakarak mak tenki loke sentru formasaun iha ami nia suku hodi bele kapasita ami jovem sira nia konesimentu hodi bele ba kompete iha área hotu hotu iha raí laran no mos iha raí liur” katak nia

Reportajem: Abrão da Costa

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments